Friday, May 12, 2006

Organisaatiokohtaisessa HR –palautteessa arvioitavat asiat

HENKILÖSTÖFUNKTION TOIMINTAA JA PALVELUJA KOSKEVAT KYSYMYKSET

Henkilöstöasioiden toimivuus

1. Henkilövalintoihin ja rekrytointiin liittyvät palvelut ja tuki linjajohdolle
2. Henkilöstöresurssien riittävyyden varmistaminen/optimointi
3. Avainhenkilöiden osaamisen/kompetenssien arviointi
5. Henkilöstön perehdyttäminen
6. Ikääntymisen ja eläköitymisen hallinta
7. Henkilöstöresurssien suunnittelu
9. Työkierron ja sisäisen liikkuvuuden edistäminen
15. Liiketoiminnan vaatiman osaamisen ja kompetenssien määrittely
16. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpito ja kehittäminen
17. Avainhenkilöille tarkoitettujen etu- ja kannustepakettien kehittäminen
18. Työnantajakuvan kehittäminen
19. Henkilöstöjohtamista tukevan tietotekniikan hyödyntäminen
26. Työsuhdeasioiden hoitoon liittyvät palvelut
28. Toiminnan suunnittelussa tarvittava henkilöstöinformaatio

Organisaation ja johtamisen kehittäminen

4. Esimiesten henkilöstöasioita koskevien tietojen, taitojen ja osaamisen kehittäminen
10. Johdon ja avainhenkilöiden yksilöllinen henkilökohtainen valmennus (coaching)
12. Henkilökohtaisten 360 asteen johtamis- ja yhteistyöpalautteiden käyttö kehittämisen tukena
14. Tiedon ja osaamisen johtamiseen liittyvien toimintatapojen kehittäminen
20. Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen
21. Kehityskeskustelukäytännön kehittäminen ja tukeminen
22. Organisaation arvojen ja kulttuurin kehittämisen tuki
23. Ryhmien ja työyhteisön kehittämisen tuki
24. Johtoryhmän/johtoryhmien toimivuuden kehittäminen
25. Organisaation rakenteiden ja järjestelmien kehittämisen tuki
27. Palkitsemisjärjestelmien kehittäminen
30. Organisaation ilmapiirin ja sen kehittämistarpeiden arviointi ja seuranta

Henkilöstöfunktion toiminta

11. Henkilöstötoimi neuvoo ja tukee linjajohtoa muutos- ja kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa
31. Henkilöstötoimi tuo henkilöstöasioiden näkökulman aktiivisesti mukaan strategian suunnitteluun ja toteutukseen
32. Henkilöstötoimi tekee suunnitelmat ja ratkaisut yhteistyössä esimiesten/yhteistyökumppaneidensa kanssa
33. Henkilöstötoimi seuraa oman alansa kehitystä
34. Henkilöstötoimi ottaa vastaan toimintaansa koskevaa palautetta ja parannusehdotuksia
35. Henkilöstötoimi selvittää aktiivisesti yhteistyökumppaneidensa odotukset ja tarpeet
36. Henkilöstötoimi vie asioita eteenpäin määrätietoisesti
37. Henkilöstötoimi painottaa toiminnassaan oleellisia asioita
38. Henkilöstötoimi kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa
39. Avun saaminen henkilöstöasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa
40. Henkilöstötoimi ottaa liiketoiminnan vaatimukset ja tarpeet huomioon suunnitelmissaan ja ehdotuksissaan
55. Linjajohto saa henkilöstöasiantuntijoilta riittävästi apua ja tukea erilaisten muutos- ja kehityshankkeiden toteuttamisessa
4. Kokonaisarviot
8. Henkilöstön kehittäminen ja koulutus (kokonaisarvio)
41. Henkilöstötoimen palvelut ja toimintatapa kokonaisuutena (kokonaistyytyväisyys)
42. Henkilöstöfunktion merkitys tulosten tekemiselle on mielestäni

Erityiskysymykset

13. Ulkomaankomennuksille lähtevien ja ulkomailta palaavien henkilöiden henkilöstöasiat
29. Henkilöstöpalvelut (terveydenhuolto, palkkahallinto, työpaikkaruokailu)

Avoimet kysymykset

A1.Henkilöstöfunktion toimintaa ja palveluja pitäisi kehittää seuraavasti:
A2.Toivoisin apua ja tukea erityisesti seuraavissa henkilöstöasioissa:


HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET

Henkilöstön kehittämisen toteutus

43. Henkilöstön kehittäminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä
44. Kehittämis- ja koulutustoimenpiteet pohjautuvat todellisiin tarpeisiin
45. Sisäisten kehittämis- ja koulutuspalveluiden tarjonta on monipuolista
46. Viimeaikaiset kehittämis- ja koulutustoimenpiteet ovat tuottaneet toivottuja tuloksia
48. Tarjolla olevista sisäisistä kehittämis- ja koulutusmahdollisuuksista tiedottaminen
49. Ulkopuolisista kehittämis- ja koulutuspalveluista on saatavilla riittävästi tietoa
50. Henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen kustannustehokkuus
54. Henkilöstön kehittäminen ja koulutus suunnitellaan yhteistyössä linjajohdon kanssa
56. Henkilöstön kehittäminen ja koulutus tukevat muuta meneillään olevaa toiminnan kehittämistyötä
57. Henkilöstön kehittämisessä on otettu huomioon myös pidemmän tähtäyksen osaamistarpeet
58. Henkilöstön kehittäminen ja koulutus tukevat liiketoimintaa ja strategiaa
59. Henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa otetaan riittävän nopeasti huomioon toiminnassa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset
60. Henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen tuloksia seurataan ja arvioidaan
65. Oppimista ja osaamisen kehittämistä palkitaan

Henkilöstön kehittämisen menetelmät

47. Kehittämisessä ja koulutuksessa käytettävät menetelmät ovat ajan tasalla
51. Henkilöstön kehittämisessä käytetään työssä oppimista riittävästi hyväksi
52. Sisäistä henkilöstön kehittämistä ja koulutusta on tarjolla riittävästi
53. Henkilöstön omatoimista itsensä kehittämistä edistetään riittävästi
61. Kokeneiden henkilöiden osaamista hyödynnetään toisten valmentajina, kehittäjinä ja kouluttajina
62. Kokemustenvaihtoa ja toisilta oppimista käytetään riittävästi hyväksi
63. Yksilöille tehdään henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat
64. Henkilöstön osaamisen tasoa ja kehittämistarpeita arvioidaan
66. Sähköisiä menetelmiä (e-learning) käytetään henkilöstön kehittämisessä riittävästi hyväksi
67. Esimiehet käyvät alaistensa kanssa kehityskeskusteluja

Avoimet kysymykset

A3.Henkilöstön kehittämisen toteutusta, menetelmiä ja työmuotoja pitäisi organisaatiossamme kehittää seuraavasti:
A4.Toivoisin apua ja tukea erityisesti seuraavissa henkilöstön kehittämiseen liittyvissä asioissa:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.