Friday, May 12, 2006

HR -asiantuntijan henkilökohtaisessa 360 asteen palautteessa arvioitavat asiakokonaisuudet

HR asiantuntijan toimintaa ja osaamista koskevista kysymyksistä on muodostettu 11 kysymysryhmää

1. Vakuuttavuus
Esittää asiat ymmärrettävästi ja selkeästi, tekee selkeitä suunnitelmia, esiintyy luontevasti eri tilanteissa, valmistautuu palavereihin ja toimii järjestelmällisesti.

2. Luotettavuus
Pitää lupauksensa, ymmärtää keskustelutilanteissa helposti, mitä olen tarkoittanut ja toteuttaa asiat sovitulla tavalla.

3. Tehokkuus
Vie asioita eteenpäin määrätietoisesti ja päättäväisesti, toimii ripeästi, auttaa ongelmatilanteissa, keskittyy työssään oleellisiin asioihin, ajankäyttö tehokasta tapaamisten ja puhelinkeskusteluiden yhteydessä, ottaa riittävästi vastuuta.

4. Innovatiivisuus
Kokeilee uusia menetelmiä ja toimintatapoja, on selvillä kehittämistyön uusimmista suuntauksista, kertoo aktiivisesti palveluihinsa liittyvistä uudistuksista, tuo esiin uusia ideoita ja näkökulmia asioihin, kyseenalaistaa vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja, tuo esimiehille henkilöstöasioihin liittyviä tietoja ja menetelmiä, ennakoi tulevia tilanteita ja tarpeita, auttaa ja tukee linjajohtoa myös (liike)toiminnan suunnittelussa.

5. Esimiesten tukeminen ja valmentaminen
Auttaa linjaesimiehiä täsmentämään henkilöstönsä kehittämistarpeet, keskustelee heidän työhönsä liittyvistä ongelmista ja vaikeuksista sekä johtamistilanteista ja -kokemuksista, arvioi muutoinkin heidän toimintaansa ja antaa palautetta, neuvoo muutosprosessien läpivientiin liittyvissä asioissa ja valmentaa esimiehiä henkilöstöasioissa.

6. Yhteistyöhakuisuus
On aktiivisesti mukana linjassa tehtävien muutosten ja uudistusten toteuttamisessa, tekee suunnitelmat ja ratkaisut yhteistyössä linjajohdon kanssa, selvittää linjan odotukset ja tarpeet ja ottaa ne huomioon, seuraa linjan tilanteessa ja tarpeissa tapahtuvia muutoksia, ottaa vastaan palvelujaan koskevaa palautetta ja parannusehdotuksia, pitää yhteyttä riittävän usein.

7. Liiketoimintalähtöisyys
Ymmärtää yksiköiden toimintaa ja ongelmia, ymmärtää myös laajemmin yrityksemme tai organisaatiomme liiketoimintaa, tekee realistisia ja toteuttamiskelpoisia suunnitelmia ja ehdotuksia.

8. Lähestyttävyys
Ystävällinen, hänen kanssaan on helppo keskustella muistakin kuin työhön liittyvistä asioista, kuuntelee keskustelutilanteissa, arvostaa linjaesimiehiä, on innostunut työstään.

9. Monipuolisuus
Osaaminen ja ammattitaito muissa henkilöstötoimen asioissa, auttaa linjaa henkilöstöasioihin liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisemisessa, osaaminen on monipuolista.

10. Tavoitettavuus
Vastaa viesteihin ja on helposti tavoitettavissa.

11. Kokonaisarvio henkilöstöasiantuntijan toimintatavasta.

Avoimet kysymykset
* Hänen kannattaisi kehittää osaamistaan erityisesti seuraavissa asioissa:
* Hänen kannattaisi nykyistä enemmän keskittyä seuraaviin asioihin (Mitkä ovat hänen avaintehtävänsä?):
* Erityisesti toivoisin häneltä nykyistä enemmän apua ja tukea seuraavissa asioissa:
* Yhteistyö hänen kanssaan toimisi paremmin, jos hän:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.