Saturday, May 13, 2006

HR -asiantuntijoiden omat arviot tutkimuksen kohteena vuonna 2001

HR -asiantuntijat innostuneita ja luotettavia linjajohdon yhteistyökumppaneita

Kevään 2001 aikana tehdyssä kartoituksessa yhteensä 90 henkilöstöasiantuntijaa arvioi omaa toimintaansa ja osaamistaan sekä henkilöstön kehittämisen ja henkilöstöfunktion muiden palvelujen toimivuutta omassa organisaatiossaan. Arviot tehtiin vuoden 1995 HR –tutkimuksessa kehitetyn Henkilöstö- ja koulutuspäällikköpalautteen oma-arvio kysymyslomakkeella.

Parhaimmiksi puolikseen HR -asiantuntija kokivat luotettavuuden, innostuneisuuden ja linjaesimiesten arvostamisen. Suurimpina oman toiminnan kehittämistarpeina nousivat esiin konsultoivaan työotteeseen läheisesti liittyvät asiat, kuten linjajohdon odotusten ja tarpeiden selvittäminen, kokemuksista oppimiseen tähtäävä keskustelu ja palautteen antaminen linjajohdolle sekä linjajohdon avustaminen toiminnan suunnittelussa.

Henkilöstöfunktion palveluista parhaassa kunnossa ovat HR -asiantuntijoiden mielestä henkilöstöpalvelut ja työsuhdeasioiden hoitoon liittyvät palvelut. Eniten parannettavaa taas on henkilöstöjohtamista tukevan tietotekniikan hyödyntämisessä, avainhenkilöiden osaamisen ja kompetenssien arvioinnissa ja avainhenkilöille tarkoitettujen kannustepakettien kehittämisessä.

Henkilöstön kehittämisessä eniten parannettavina asioina nostettiin esiin sähköisten menetelmien käyttö kehittämisessä (e-learning), oppimisen ja osaamisen kehittämisen palkitseminen ja kokemustenvaihdon ja toisilta oppimisen hyödyntäminen. Parhaiten toimiviksi koettiin kehityskeskustelujen käyminen ja henkilöstön kehittämisen suunnittelu yhteistyössä linjajohdon kanssa.

Tutkimukseen osallistuneista HR -asiantuntijoista työskenteli yrityksissä 58 ja julkisen sektorin organisaatioissa 27. Merkittävimmät erot yritysten ja julkisen sektorin väillä olivat

Yrityksissä paremmassa kunnossa
- Avainhenkilöille tarkoitettujen etu- ja kannustepakettien kehittäminen
- Oppimisen ja osaamisen kehittämisen palkitseminen
- Henkilöstön osaamisen tason ja kehittämistarpeiden arviointi
- Henkilövalintoihin ja rekrytointiin liittyvät palvelut linjajohdolle

Julkisella sektorilla paremmassa kunnossa
- Henkilöstöfunktion panos henkilöstöstrategian suunnittelussa ja toteutuksessa
- Toiminnan suunnittelussa tarvittava henkilöstöinformaatio

Verrattaessa vuoden 2001 tuloksia (n=90) vuoden 1995 HR –tutkimuksen yhteydessä tehtyihin HR –asiantuntijoiden omiin arvioihin (n=33), ovat arviot henkilöstöasiantuntijan toiminnasta ja osaamisesta lähes kaikilta osin aikaisempaa korkeampia.

Eniten ovat parantuneet omat arviot seuraavissa kysymyksissä (erot asteikolla 1…7)
+ Tuon esiin (liike)toiminnan kehittämiseen liittyviä ideoita ja ehdotuksia + 0.8
+ Toimin järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti + 0.8
+ Kerron aktiivisesti palveluihini liittyvistä uudistuksista ja muutoksista + 0.8
+ Esitän asiat vakuuttavasti + 0.6
+ Selvitän myös laajemmin henkilöstön odotukset ja tarpeet + 0.6
+ Autan ja tuen linjajohtoa myös (liike)toiminnan suunnittelussa + 0.6
+ Minun tekemäni suunnitelmat ovat selkeitä ja ymmärrettäviä + 0.6

Aikaisempaa selvästi matalampia arvioita annettiin ainoastaan toiminnan suunnittelussa tarvittavan henkilöstöinformaation tasosta.

Vastaajista oli naisia 62 ja miehiä 28. Suurimmat erot naisten ja miesten arvioiden välillä olivat seuraavissa asioissa:

Naisten antamat arviot korkeampia
- Olen selvillä henkilöstön ja organisaation kehittämisen uusimmista kehityssuunnista
- Olen innostunut työstäni
- Otan riittävästi vastuuta
- Henkilöstön omatoimista itsensä kehittämistä edistetään organisaatiossamme riittävästi

Miesten antamat arviot korkeampia
- Johtoryhmän toimivuuden kehittäminen
- Henkilöstötoimi tukee yrityksen/organisaation liiketoimintaa ja strategiaa
- Työnantajakuvan kehittäminen
- Autan linjajohtoa henkilöstöasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa
- Ymmärrän myös laajemmin yrityksemme /organisaatiomme liiketoimintaa.

Yhteenveto on julkaistu aikaisemmin Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY:n nettisivuilla Tuotteet ja Palvelut, Tutkimukset, HR -tutkimukset -osiossa.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.