Sunday, May 28, 2006

Henkilöstöasiantuntijoiden omakuvassa merkittäviä sokeita pisteitä

Verrattaessa henkilöstöasiantuntijoiden omia arvioita linjajohdon palautteisiin tulee esiin sokeita pisteitä, joissa henkilöstöasiantuntijat antavat joko merkittävästi korkeampia (yliarviointi) tai merkittävästi matalampia arvioita (aliarviointi) kuin linjajohto (Kuvat).




Yliarviointi tarkoittaa, että henkilöstöasiantuntijat eivät koe arvioidussa asiassa samanlaista parantamisen ja kehittämisen tarvetta kuin linjajohto. Tämän seurauksena henkilöstöasiantuntijat eivät todennäköisesti panosta kyseisen asian kehittämiseen siinä määrin kuin linjajohto toivoo.

Aliarviointitilanteessa taas henkilöstöasiantuntijat näkevät asiassa selvästi enemmän parantamisen tarvetta kuin linjajohto. Seurauksena voi olla, että henkilöstöasiantuntijat panostavat voimakkaasti sellaisen asian kehittämiseen, jossa linjajohto ei näe yhtä voimakasta kehittämistarvetta. Toisaalta henkilöstöjohto on voinut oman asiantuntemuksensa avulla huomata asian tärkeyden ja kehittämistarpeen huomattavastikin linjajohtoa aikaisemmin. Tällöin omakuvan realistisuus tulee kuntoon, kun linjajohtokin saadaan ymmärtämään, mihin kehittämistarve perustuu ja mitä hyötyä kehittämisestä on.

Yli- ja aliarviointien esiin nostamien sokeiden pisteiden poistamisessa ja yhteisen näkemyksen muodostamisessa henkilöstöasiantuntijoiden ja linjajohdon välinen avoin keskustelu on avainasemassa.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.